ارورهای پکیج کلاس CLASS

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۱۹:۵۲:۳۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج کلاس CLASS   201 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر آبگرم 1p1 : نقص در مدار سریکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار 112 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر برگشت سیستم گرمایشی 110 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر رفت سیستم گرمایشی 104 : نقص در مدار سیرکولاسیون یا