ارورهای پکیج کلاس CLASS

By |2023-02-04T16:39:40+03:30اکتبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

  201 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر آبگرم 1p1 : نقص در مدار سریکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار 112 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر برگشت سیستم گرمایشی 110 : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر رفت سیستم گرمایشی 104 : نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در