ارورهای پکیج وایلانت

By |2023-02-04T16:36:49+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

F0 : اشکال در NTC رفت و برگشت F1 : اشکال در NTC برگشت گرمایش F5 : قطع سنسور خارجی جریان گاز F6 : قطع سنسور داخلی جریان F10 : اتصال کوتاه در NTC  مدار رفت F11 : اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت F15 : اتصال کوتاه در سنسور خارجی جریان گاز F16 :