ارورهای پکیج دیلاکس

By |2023-02-04T16:18:15+03:30اکتبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

01 :دمای بیش از حد 02 : عدم چرخش آب 03 : نقص در تشکیل جرقه 04 : عدم تشکیل شعله 05 : قطعی سیم سنسور گرمایشی 06 : اتصال کوتاه سنسور گرمایشی 07 : قطعی سیم سنسور آبگرم 08 : اتصال کوتاه سنسور آبگرم 09 : نقص در عملکرد فن 10 : نقص در