ارورهای پکیج بوش (BOSCH)

 

مدل یورو لاین :

چراغ دکمه ریست در ثانیه ۲ بار روشن و خاموش میشود و دومین led از سمت چپ چشمک میزند==ترموستات حد عمل کرده

چراغ دکمه ریست در ثانیه ۱ بار روشن و خاموش میشود و سومین led از سمت چپ چشمک میزند==عدم تشکیل یا تشخیص شعله

چراغ دکمه ریست در هر ۲ثانیه یکبار روشن و خاموش میشود و چهارمین led از سمت چپ چشمک میزند==سیگنال اشتباه سنسور شعله (مشعل خاموش است ولی شعله احساس میشود )

چراغ دکمه ریست در هر ۴ ثانیه بار روشن و خاموش میشود و پنجمین led از سمت چپ چشمک میزند==سنسور دود در دستگاه بدون فن–افت ولتاژ ورودی در دستگاه فن دار

چراغ دکمه ریست در هر ۴ثانیه یکبار روشن و خاموش میشود و دومین و پنجمین led از سمت چپ چشمک میزند==سنسور دود در دسگاه بدون فن–پرشر سوییچ دود در دستگاه فن دار

چراغ دکمه ریست در هر ۴ ثانیه یک بار روشن و خاموش میشود و سومین و پنجمین led از سمت چپ چشمک میزند==اشکال در NTC گرمایش

چراغ دکمه ریست در هر ۴ثانیه یک بار روشن و خاموش میشود و چهارمین و پنجمین led از سمت چپ چشمک میزند==اشکال در NTC مصرفی

پنجمین LED ازسمت چپ چشمک میزند==افززایش دمای داخلی بیش از ۹۵ درجه

 

مدل یورو اسمارت :

چراغ ریست هر ثانیه یکبار روشن و خاموش میشود =#عدم تشکیل یا تشخیص شعله
#ترموستات حد عمل نکرده
#اشکال در شیر کنترل گاز یا فشار گاز
#اشکال در سیم کشی

چراغ ریست ۴ بار در ثانیه روشن و خاموش میشود=
#اشکال در NTC گرمایشی
#اشکال در NTC مصرفی
#اشکال در سنسور NTC دود
#اشکال در فن
#اشکال در دودکش
#اشکال در پرشر سوییچ دود
#اختلال در سیم کشی
#خرابی کلید کد
#جرم گرفتن مبدل

چراغ ریست ۸ بار در ثانیه روشن و خاموش میشود=
این کد نشانه خرابی دستگاه نیست زمانی روشن میشود که پتانسیومتر تنظیم دما در حالت max یا min قرار دارد

مدار گرمایش عمل نمیکند ولی دمای آب مصرفی مناسب هستش= جامپر بین پایه های LSبه RS باز شده و یا قسمت ارتباطی بین ترموستات اتاقی یا پایه LR اشتباه بسته شده
#ترموستات اتاقی خراب است
#برد کنترل خراب است

 

مدل یورو مکس :

کد FD=بی دلیل کلید ریست فشار داده شده

کد FA=سیگنال اضافی سنسور شعله

کدF7=#سیگنال اضافی سنسور شعله
#کثیفی الکترود ها
#کابل الکترود سنسور
#خروجی گازهای احتراق
#رسیدن رطوبت به برد

کد F0= اشکال در برد

کد EA=عدمتشکیل یا تشخیص شعله

کدE9=ترموستات حد عمل کرده است

کدE2=اشکال در NTC گرمایش

کدD5= سنسور دمای خارجی اشکال دارد-سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید

کد D4=تغییر حرارتی بسیار شدید

کد D3 = ارتباط جامپر بین پایه ۸ و ۹ ترمینال قطع شده است

کدCC= ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است

کد CA=میزان آب عبوری از فلومتر بیش ازحد مجاز است
#محدود کننده جریان آب
#فشار آب ساختمان
#تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان

کد C6 = اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن

کدC4=پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سویچ دود قطع نمیشود

کد C1 = کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع میشود

کد B1 = کلید کد خراب است

کد AD=سنسور مخزن کار نمیکند-سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید

کد AC= ارتباط بین TA211E یا RAM قطع شده

کدAA=دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰ درجه اختلاف دارد
و#NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید
#وجود رسوب در مبدل اصلی وثانیوه
#صحت کار پمپ
#فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز
#محدود کننده جریان آب مصرفی
#فلومتر

کدA9=سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده

کد A8 = ارتباط CAA با برد قطع شده

کد A7 = اشکال در NTC مصرفی

کد A6 = سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام میکند

کد A4 = فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن

کد A3 = سنسور دود خراب یا سیم آن قطع

کد A2,C3=از محفظه احتراق دود نشت میکند

 

مدل کلاسیک :

کد FD=بی دلیل کلید ریست فشار داده شده

کد FA=سیگنال اضافی سنسور شعله

کدF7=#سیگنال اضافی سنسور شعله
#کثیفی الکترود ها
#کابل الکترود سنسور
#خروجی گازهای احتراق
#رسیدن رطوبت به برد

کد F0= اشکال در برد

کد EA=عدمتشکیل یا تشخیص شعله

کدE9=ترموستات حد عمل کرده است

کدE2=اشکال در NTC گرمایش

کدD5= سنسور دمای خارجی اشکال دارد-سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید

کد D4=تغییر حرارتی بسیار شدید

کد D3 = ارتباط جامپر بین پایه ۸ و ۹ ترمینال قطع شده است

کدCC= ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است

کد CA=میزان آب عبوری از فلومتر بیش ازحد مجاز است
#محدود کننده جریان آب
#فشار آب ساختمان
#تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان

کد C6 = اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن

کدC4=پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سویچ دود قطع نمیشود

کد C1 = کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع میشود

کد B1 = کلید کد خراب است

کد AD=سنسور مخزن کار نمیکند-سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید

کد AC= ارتباط بین TA211E یا RAM قطع شده

کدAA=دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰ درجه اختلاف دارد
و#NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید
#وجود رسوب در مبدل اصلی وثانیوه
#صحت کار پمپ
#فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز
#محدود کننده جریان آب مصرفی
#فلومتر

کدA9=سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده

کد A8 = ارتباط CAA با برد قطع شده

کد A7 = اشکال در NTC مصرفی

کد A6 = سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام میکند

کد A4 = فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن

کد A3 = سنسور دود خراب یا سیم آن قطع

کد A2,C3=از محفظه احتراق دود نشت میکند

 

مدل کلاسیک سیلور :

کد FD=بی دلیل کلید ریست فشار داده شده

کد FA=سیگنال اضافی سنسور شعله

کدF7=#سیگنال اضافی سنسور شعله
#کثیفی الکترود ها
#کابل الکترود سنسور
#خروجی گازهای احتراق
#رسیدن رطوبت به برد

کد F0= اشکال در برد

کد EA=عدمتشکیل یا تشخیص شعله

کدE9=ترموستات حد عمل کرده است

کدE2=اشکال در NTC گرمایش

کدD5= سنسور دمای خارجی اشکال دارد-سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید

کد D4=تغییر حرارتی بسیار شدید

کد D3 = ارتباط جامپر بین پایه ۸ و ۹ ترمینال قطع شده است

کدCC= ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است

کد CA=میزان آب عبوری از فلومتر بیش ازحد مجاز است
#محدود کننده جریان آب
#فشار آب ساختمان
#تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان

کد C6 = اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن

کدC4=پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سویچ دود قطع نمیشود

کد C1 = کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع میشود

کد B1 = کلید کد خراب است

کد AD=سنسور مخزن کار نمیکند-سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید

کد AC= ارتباط بین TA211E یا RAM قطع شده

کدAA=دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰ درجه اختلاف دارد
و#NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید
#وجود رسوب در مبدل اصلی وثانیوه
#صحت کار پمپ
#فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز
#محدود کننده جریان آب مصرفی
#فلومتر

کدA9=سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده

کد A8 = ارتباط CAA با برد قطع شده

کد A7 = اشکال در NTC مصرفی

کد A6 = سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام میکند

کد A4 = فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن

کد A3 = سنسور دود خراب یا سیم آن قطع

کد A2,C3=از محفظه احتراق دود نشت میکند

 

مدل کانفورت :

کد FD=بی دلیل کلید ریست فشار داده شده

کد FA=سیگنال اضافی سنسور شعله

کدF7=#سیگنال اضافی سنسور شعله
#کثیفی الکترود ها
#کابل الکترود سنسور
#خروجی گازهای احتراق
#رسیدن رطوبت به برد

کد F0= اشکال در برد

کد EA=عدمتشکیل یا تشخیص شعله

کدE9=ترموستات حد عمل کرده است

کدE2=اشکال در NTC گرمایش

کدD5= سنسور دمای خارجی اشکال دارد-سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید

کد D4=تغییر حرارتی بسیار شدید

کد D3 = ارتباط جامپر بین پایه ۸ و ۹ ترمینال قطع شده است

کدCC= ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است

کد CA=میزان آب عبوری از فلومتر بیش ازحد مجاز است
#محدود کننده جریان آب
#فشار آب ساختمان
#تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان

کد C6 = اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن

کدC4=پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سویچ دود قطع نمیشود

کد C1 = کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع میشود

کد B1 = کلید کد خراب است

کد AD=سنسور مخزن کار نمیکند-سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید

کد AC= ارتباط بین TA211E یا RAM قطع شده

کدAA=دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰ درجه اختلاف دارد
و#NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید
#وجود رسوب در مبدل اصلی وثانیوه
#صحت کار پمپ
#فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز
#محدود کننده جریان آب مصرفی
#فلومتر

کدA9=سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده

کد A8 = ارتباط CAA با برد قطع شده

کد A7 = اشکال در NTC مصرفی

کد A6 = سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام میکند

کد A4 = فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن

کد A3 = سنسور دود خراب یا سیم آن قطع

کد A2,C3=از محفظه احتراق دود نشت میکند

 

مدل اکسکلوسیو : 

کد FD=بی دلیل کلید ریست فشار داده شده

کد FA=سیگنال اضافی سنسور شعله

کدF7=#سیگنال اضافی سنسور شعله
#کثیفی الکترود ها
#کابل الکترود سنسور
#خروجی گازهای احتراق
#رسیدن رطوبت به برد

کد F0= اشکال در برد

کد EA=عدمتشکیل یا تشخیص شعله

کدE9=ترموستات حد عمل کرده است

کدE2=اشکال در NTC گرمایش

کدD5= سنسور دمای خارجی اشکال دارد-سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید

کد D4=تغییر حرارتی بسیار شدید

کد D3 = ارتباط جامپر بین پایه ۸ و ۹ ترمینال قطع شده است

کدCC= ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است

کد CA=میزان آب عبوری از فلومتر بیش ازحد مجاز است
#محدود کننده جریان آب
#فشار آب ساختمان
#تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان

کد C6 = اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن

کدC4=پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سویچ دود قطع نمیشود

کد C1 = کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع میشود

کد B1 = کلید کد خراب است

کد AD=سنسور مخزن کار نمیکند-سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید

کد AC= ارتباط بین TA211E یا RAM قطع شده

کدAA=دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰ درجه اختلاف دارد
و#NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید
#وجود رسوب در مبدل اصلی وثانیوه
#صحت کار پمپ
#فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز
#محدود کننده جریان آب مصرفی
#فلومتر

کدA9=سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده

کد A8 = ارتباط CAA با برد قطع شده

کد A7 = اشکال در NTC مصرفی

کد A6 = سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام میکند

کد A4 = فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن

کد A3 = سنسور دود خراب یا سیم آن قطع

کد A2,C3=از محفظه احتراق دود نشت میکند

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر