کلید سازی سیار

ما نمی‌توانیم پیش بینیی کنیم که در چه زمانی کلید را گم می‌کنیم و یا کلید در قفل می‌شکند. به همین دلیل نیاز به کلید سازی سیار یا قفل سازی سیار داریم ( ساخت کلید سیار کامپیوتری یا برای قفل بدون کلید )، چون زمان بزرگترین عامل برای شما است و یک کلید سازی که بهصورت شبانه روزی فعالیت می‌کند باید متعهد و مسئولیت پذیر باشدت. کلید ساز باید دیوانه وار عاشق کارش باشد علی‌الخصوص کلید سازهایی که به صورت سیار و شبانه روزی فعالیت می کنند. چون معمولا وقتی ما به مشکل خورده‌ایم (کلید در قفل شکسته، کلید راکرده‌ایم و…) به یک کلید ساز نیاز داریم و معمولا در آن زمان اضطراب داریم.